МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ

 

Включване на родителите в активния живот на училището. Сътрудничеството между родителите и училището ще допринесе за по-добрата адаптация и социализация на учениците в учебната среда, повишаване степента на важност за ученика в образователния процес.
Включване на родителите в спортните и творчески инициативи ще мотивира  индивидуалния спортен дух, състезателна нагласа за високи постижения.

Основни цели:

 • Активното партньорство между учители, ученици и родители – предпоставка за качествен учебен процес, за подкрепяща и безопасна среда;
 • Участие на родителите в обсъждането на актуални за децата им въпроси;
 • Осигуряване на плавен преход между различните образователни етапи;
 • Повишаване резултатите в учебната работа;
 • Взимане на решения за добра професионална ориентация;
 • Популяризиране на спорта сред учениците в училище и техните родители, създаване на трайни навици за спортуване и здравословен начин на живот;
 • Използване възможностите на спорта, като превенция срещу насилието и нетолерантността, възпитаване на личностни качества и формиране характера на подрастващите.

   

  На 14.10.2022г. в ОУ” Васил Левски” се проведе организирана среща по национална програма „ Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот” на тема: „Заедно срещу агресията в училище”.

  Заедно с родителите и класния ръководител на V и VI клас бяха проведени следните мероприятия:

  • Изнасяне на беседа по темата;
  • Раздадени бяха специално изработени брошури по темата;
  • Презентация по темата.

   

   

   

   

   

  Агресията в училище е тема, която все повече се застъпва в нашето общество. За съжаление тя е във фокуса на общественото мнение само тогава, когато има случай, който да предизвика обществено недоволство или осъждане.

  Тема на срещата: ”Агресията в училище”

  Дата на провеждане на срещата: 14.10.2022 г.

  Провеждане на среща с родителите на учениците от VІІ клас.

   

   

   

   

       На 17.10.2022г. в ОУ” Васил Левски” се проведе организирана среща по национална програма „ Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот” на тема: „Сътрудничество и взаимодействие между семейството и училището”.

  Заедно с родителите и класния ръководител на I и II клас бяха проведени следните мероприятия:

  • Изнасяне на беседа;
  • Презентация.

   

   

   

      На 21.10.22г. бе проведена среща – беседа с психолог Елисавета Цокова и родителите на учениците от III и IV клас на тема, „Насилието в училище – причини и превантивни мерки“.

   

   

   

   

  На 25.01.23г. се прове среща на тема „Партньорство между учители и родители в подкрепа на личностно развитие на децата – Съвместни дейности за оказване на морална и емоционална подкрепа на учениците  с цел преодоляване на затруднения при адаптация към училищната среда и училищния живот“

  Цели:
  – Изграждане на партньорство между родителите и училището, основано на взаимно доверие, общи цели и двупосочна комуникация.
  – Повишаване ефективността на процеса на възпитание и обучение в условия на криза на ценности.

   

   

  На 27.01.23г. се проведе среща с родители и ученици на тема „Училището в помощ на родители и ученици за добра професионална ориентация“.