Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес.  Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. 

     Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:
– Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
– Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
– Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

     Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

 


 

През учебната 2022-2023 година в  ОУ „ Васил Левски“ с. Еница, общ. Кнежа, обл. Плевен, се проведе обучение на ученици в изпълнение по проект BG05M2OP001-5.001-0001  „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж  – Дейност 2- обучение на ученици, включително и от уязвими групи, за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

Обучението бе насечено към повишаване уменията на учениците да използват обучителни платформи по време на учебния процес.

Програмата дава възможност на учениците да участват качествено в обучението от разстояние и повишаване на тяхната дигитална компетентност.

В обучението взеха участие 8 ученици от първи клас. Обучението се проведе в  две групи:

Първа група от 5 ученици, в периода 29.09.2022 г.-30.09.2022 г., с продължителност 4 учебни часа. Тема: „Инструкция за работа с Teams от ученици“

Втора група от 3 ученици в периода 11.10.2022 г.-12.10.2022 г. с продължителност 4 учебни часа.  Тема: „ Инструкции за работа с Teams от ученици“.

Обучението ще помогне на учениците за практическо приложение на информационните и комуникационните технологии в дейностите по време на образователен процес в електронна среда, както и тяхната мотивация за овладяване на учебното съдържание.