Една от основните задачи на образователната система е изграждане на училищна общност
в условията на подкрепяща и позитивна образователна среда. Съществен елемент е
взаимодействието между учители, ученици, родители, образователни медиатори, социални
работници и представители на общностите.

 

     Цели на програмата:
– Намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система на
учениците от уязвимите групи;
– Формиране на положителни нагласи към образованието от страна на учениците от
уязвими групи и на техните родители;
– Пълноценно участие в образователния процес и мотивация за активно приобщаване на
техните деца в системата на училищното образование;
– Оптимизиране на взаимодействието на училището с родителите на учениците от
уязвимите групи чрез активното участие на образователните медиатори и социалните
работници.

 

Месец ЮЛИ 2022г.

Вид на инициативата: Среща
Тема : Книгата. С какво ни обогатява четенето.
Място на провеждане : Читалищна библиотека в с. Еница
Дата на провеждане : 12.07.2022г

 

 

Месец АВГУСТ 2022г.

Вид на инициативата: Информационна кампания
Тема : Заповядайте в  нашето училище
Място на провеждане :  с. Еница
Дата на провеждане : 29.08 -31. 08.2022г

 

 

Месец СЕПТЕМВРИ 2022г.

Вид на инициативата: Среща
Тема : „Без наука, няма сполука“
Място на провеждане : ОУ „Васил Левски“ с. Еница
Дата на провеждане : 12.09.2022г

 

 Месец ОКТОМВРИ 2022г.

Вид на инициативата: Среща и беседа с родители на ученици в риск от отпадане
Тема : Заедно можем много
Място на провеждане : ОУ „Васил Левски“ с. Еница
Дата на провеждане : 18.10.2022г

 

 

 

 

 Месец НОЕМВРИ 2022г.

Вид на инициативата: Тържество
Тема: Да приобщим съвременните деца към славното ни минало чрез примера на народните будители
Място на провеждане : ОУ „Васил Левски“ с. Еница
Дата на провеждане : 02.11.2022г

 

 Месец ДЕКЕМВРИ 2022г.

Вид на инициативата: Общоучилищно тържество
Тема: Бяла Коледа. /Нека бъдем по-добри/
Място на провеждане : ОУ „Васил Левски“ с. Еница
Дата на провеждане : 20.12. 2022г