Директор: Мая Бусерска
ЗДУД: Христина Горнишка

 

НАЧАЛЕН ЕТАП 

  1.  Стефка Даковска – ст. учител и кл. ръководител на I – II клас

  2.  Радослава Борисова – ст. учител и кл. ръководител на III – IV клас

  3. Вероника Ценова – учител ЦДО на I – II клас

 

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

  1.  Доротея Петрова – учител по Общообразователни предмети и класен  ръководител на V  и VI клас;

  2.   Милица Карлукова – учител по Английски език и ЦДО V-VII клас;

  3.   Боян Братанов – учител по Общообразователни предмети и класен ръководител на VI клас;

  4.  Петко Иванов – учител по Физическо възпитание и спорт;

  5.  Ирена Кольовска – Пещенска – ресурсен учител.