с.Еница

ДОКУМЕНТИ

Профил на купувача:
https://app.eop.bg/buyer/39244

 

Училищна документация, за учебната 2022/2023г.

Училищен учебен план:

Училищен учебен план за I клас

Училищен учебен план за II клас

Училищен учебен план за III клас

Училищен учебен план за IV клас

Училищен учебен план за V клас

Училищен учебен план за VI клас

Училищен учебен план за VII клас

Индивидуален учебен план:

Индивидуален учебен план ученис със СОП – Антонио

Индивидуален учебен план ученик съсСОП – Ивелин

Индивидуален учебен план ученик със СОП Стефка

Индивидуален учебен план ученик със СОП Наталия

Индивидуален учебен план ученик със СОП Людмили

ндивидуален учебен план ученик със СОП Кадрин

Индивидуален учебен план ученик със СОП Ванеса

Индивидуален учебен план ученик със СОП – Спас

Индивидуален учебен план ученик със СОП Марсело

Индивидуален учебен план – ученик със СОП Ивайло

Индивидуален учебен план – комбинирана форма на обучение

Годишни планове:

Годишен план за дейността на училището за учебната 2022-2023 година.

План за квалификационна дейност

План – програма по БДП за учебната 2022-2023 година.

Годишен план – график за организиране и провеждане на тържества, празници, чествания и екскурзии за учебната 2022-20223 година

Годишни правилници:

 

Правилник за дейността на училището през учебната 2022-2023 година

Правила и процедури за регистриране ситуации на тормоз

 

 

Етичен кодекс

Организация на учебния ден

 

Програма за превенция ранно напускане на училище

Форми на обучение за учебната 2022-2023 година

 

 

 

 

 

Училищна документация, за учебната 2021/2022 година

Квалификация на педагогическите кадри

Продължаваща квалификация по чл.222, ал.1 от ЗПУО
ПОК“ Леденика“ , гр. Враца

 

Стратегия за развитие

Организация на учебния ден

Програма за превенция ранно напускане

Програма за предоставяне на ранни възможности – деца в риск

План за сигурност

график консултации по учебни предмети

Годишен план за дейността на ОУ Васил Левски

график от 06.12.2021г.

График ОРЕС V-VII клас

График ОРЕС V-VII клас

График ОРЕС V-VII клас

График ОРЕС VI клас

Грагик за ротационно обучение I-VII клас

Правилник за дейността на ОУ Васил Левски

Форми на обучение

План на заседанията на педагогическия съвет при ОУ Васил Левски

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2021/2022 година

Годишен план-график на дейността на училищен екип за подпомагане на обучението и възпитанието на деца и ученици със специални обра

Етичен кодекс на училищната общност при Основно училище Васил Левски, с. Еница през учебната 2021-2022г.

Мерки за повишаване качеството на образованието при ОУ Васил Левски, с. Еница през учебната 2021-2022г. (2)vlevski-enitsa.com/…/График-ОРЕС-V-VII-клас-1.pdf

Правила и процедури за регистриране ситуации на тормоз в ОУ Васил Левски, с. Еница през учебната 2021-2022г. (2)

Училищна програма за Занимания по интереси (2)

План за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в ОУ Васил Левски, с. Еница през учебната 2021-2022г.

План за организиране на ибучението и възпитанието и БДП при ОУ Васил Левски, с. Еница през учебната 2021-2022г.

План на училищната комисия по изпълнение на координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на нас

Организация на учебния ден

  1. Училищни учебни планове

УУП -I – VII кл.

 

Училищна документация, за учебната 2020/2021 година

 

Етичен кодекс на училищната общност

Училищен Учебен План

План за контролна дейност на Директора

Организация на учебния ден за учебната 20202021 година

Заповед – организация на дейностите в училището

Годишен план на Координационния механизъм

Годишен план – график за учебната 2020/2021 година

Годишен план за дейността на училището


Условия и ред за прием на ученици в V клас

Училищен план – прием на ученици в I клас

Училищен план – прием на ученици в V клас

  1. Училищни учебни планове

    1. Финансова част

2022г.

финансов отчет второ тримесечие
Отчет – м. Януари

Отчет – м. Февруари 2022г.

Отчет – м. Март 2022г

2021

2020

2019

2018

2017


  1. Нормативни документи – Заповеди, Планове, Правилници и др..

  1. COVD – 19
  1. План – прием
  2. Проектна дейност
  3. Административни услуги
  4. Електронен дневник – Школо

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]