Профил на купувача:
https://app.eop.bg/buyer/39244

 

Училищна документация, за учебната 2023/2024г.

Училищен учебен план:

Училищен учебен план за I клас

Училищен учебен план за II клас

Училищен учебен план за III клас

Училищен учебен план за IV клас

Училищен учебен план за V клас

Училищен учебен план за VI клас

Училищен учебен план за VII клас

 

Годишни планове:

Годишен план-график на дейността на училищен екип за подпомагане на обучението и възпитанието на деца и ученици със СОП

План за дейността на методическото обединение на учителите в начален етап на обучение I-IV клас

План за дейността на методическото обединение на учителите в прогимназиален етап на обучение V-VII клас

План за работа на комисията по осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

План за сигурност във връзка с чл.23, ал. 1 от закона за противодействие на тероризма и наредба №8121з-1225-27.09.2017г.

План за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза

План на училищната комисия по изпълнение на координационния механизъм за взаимодействие при кризисна ситуация

План комисия по етика

План на заседанията на педагогическия съвет

План-програма за работа на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата

План за дейността на комисията за отчет на документи с фабрична номерация

План за екипа за гражданско, здравно, екологичнои интеркултурно образование

 

Годишни правилници:

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за пропускателен режим

Правилник за дейността на училището

Правила:

Правила и процедури за регистрация на тормоз

Правила за използване на електронен дневник

Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация

 

Програми:

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

 

Графици:

График за контролни и класни работи по предмети от учебния план

График за обучението по БДП

График за провеждане на втори час на класа

График за провеждане на родителски срещи

График за консултации на учителитe по учебни предмети I срок

График за консултации на учителите по учебни предмети II срок

 

Ученически съвет:

План за дейността на ученическия съвет

Устав ученически съвет

Протоколи ученически съвет: 1-4

Протоколи ученически съвет: 5-9

Отчет на дейността на УС

Квалификации:

Вътрешноинституционална квалификация

 

 

Стратегия 2020-2023, 2023-2025

Етичен кодекс

Форми на обучение за учебната 2023-2024

Организация на учебния ден 2023-2024 учебна година

Механизъм за осигуряване на подкрепа за личностно развитие в ОУ Васил Левски

 


Училищна документация, за учебната 2022/2023г.

Училищен учебен план:

Училищен учебен план за I клас

Училищен учебен план за II клас

Училищен учебен план за III клас

Училищен учебен план за IV клас

Училищен учебен план за V клас

Училищен учебен план за VI клас

Училищен учебен план за VII клас

Индивидуален учебен план:

Индивидуален учебен план ученис със СОП – Антонио

Индивидуален учебен план ученик съсСОП – Ивелин

Индивидуален учебен план ученик със СОП Стефка

Индивидуален учебен план ученик със СОП Наталия

Индивидуален учебен план ученик със СОП Людмили

ндивидуален учебен план ученик със СОП Кадрин

Индивидуален учебен план ученик със СОП Ванеса

Индивидуален учебен план ученик със СОП – Спас

Индивидуален учебен план ученик със СОП Марсело

Индивидуален учебен план – ученик със СОП Ивайло

Индивидуален учебен план – комбинирана форма на обучение

Годишни планове:

Годишен план за дейността на училището за учебната 2022-2023 година.

План за квалификационна дейност

План – програма по БДП за учебната 2022-2023 година.

Годишен план – график за организиране и провеждане на тържества, празници, чествания и екскурзии за учебната 2022-20223 година

План на заседанията на ПС

План за работа на училищен координационен съвет засправяне с тормоза в училище

План за работа на комисията по осигуряване на безорасни условия на обучение, възпитание и труд

План за дейността на МО на учителите в прогимназиален етап

План за дейността на МО на началните учители

Годишен план – график на дейността на училищния екип за подпомагане на обучението и възпитанието на деца и ученици със СОП

План за дейността на комисията за отчет на документи с фабрична номерация

План на комисията по етика

Годишен план – график на дейността на училищния екип за подпомагане на обучението и възпитанието на деца и ученици със СОП

Годишни правилници:

Правилник за дейността на училището през учебната 2022-2023 година

Правила и процедури за регистриране ситуации на тормоз

Правилник за пропусквателния режим

Правилник за вътрешния трудов ред

Графици:

График за провеждане втори час на класа

График за провеждане на родителски срещи I -ви учебен срок

График консултации по предмети

График контролни и класни работи I -ви учебен срок

График обучение БДП

График спортни дейности

 

Програми:

Програма за превенция ранно напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Програма за гражданско, здравно образование и възпитание на учениците

 

Квалификации:

Вътрешна квалификация

Квалификация по чл. 222. ал. 1 по ЗПУО

 

 

Етичен кодекс

Механизъм за осигуряване на подкрепа за личностно развитие

Мерки за повишаване качеството на образование

Форми на обучение за учебната 2022-2023 година

Организация на учебния ден – I учебен срок

Организация на учебния ден – II учебен срок

 

 

 

 

Училищна документация, за учебната 2021/2022 година

Квалификация на педагогическите кадри

Продължаваща квалификация по чл.222, ал.1 от ЗПУО
ПОК“ Леденика“ , гр. Враца

 

Стратегия за развитие

Организация на учебния ден

Програма за превенция ранно напускане

Програма за предоставяне на ранни възможности – деца в риск

План за сигурност

график консултации по учебни предмети

Годишен план за дейността на ОУ Васил Левски

график от 06.12.2021г.

График ОРЕС V-VII клас

График ОРЕС V-VII клас

График ОРЕС V-VII клас

График ОРЕС VI клас

Грагик за ротационно обучение I-VII клас

Правилник за дейността на ОУ Васил Левски

Форми на обучение

План на заседанията на педагогическия съвет при ОУ Васил Левски

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2021/2022 година

Годишен план-график на дейността на училищен екип за подпомагане на обучението и възпитанието на деца и ученици със специални обра

Етичен кодекс на училищната общност при Основно училище Васил Левски, с. Еница през учебната 2021-2022г.

Мерки за повишаване качеството на образованието при ОУ Васил Левски, с. Еница през учебната 2021-2022г. (2)vlevski-enitsa.com/…/График-ОРЕС-V-VII-клас-1.pdf

Правила и процедури за регистриране ситуации на тормоз в ОУ Васил Левски, с. Еница през учебната 2021-2022г. (2)

Училищна програма за Занимания по интереси (2)

План за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в ОУ Васил Левски, с. Еница през учебната 2021-2022г.

План за организиране на ибучението и възпитанието и БДП при ОУ Васил Левски, с. Еница през учебната 2021-2022г.

План на училищната комисия по изпълнение на координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на нас

Организация на учебния ден

  1. Училищни учебни планове

УУП -I – VII кл.

 

Училищна документация, за учебната 2020/2021 година

 

Етичен кодекс на училищната общност

Училищен Учебен План

План за контролна дейност на Директора

Организация на учебния ден за учебната 20202021 година

Заповед – организация на дейностите в училището

Годишен план на Координационния механизъм

Годишен план – график за учебната 2020/2021 година

Годишен план за дейността на училището


Условия и ред за прием на ученици в V клас

Училищен план – прием на ученици в I клас

Училищен план – прием на ученици в V клас

  1. Училищни учебни планове

 


2. Нормативни документи – Заповеди, Планове, Правилници и др..


3. COVD – 19

  1. План – прием
  2. Проектна дейност
  3. Административни услуги
  4. Електронен дневник – Школо

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]