с.Еница

ДОКУМЕНТИ

Училищна документация,за учебната 2022/2023г.

Форми на обучение за учебната 2022-2023 година

Годишен план за дейността на училището за учебната 2022-2023 година.

Правилник за дейността на училището през учебната 2022-2023 година

План за квалификационна дейност

Годишен план – график за организиране и провеждане на тържества, празници, чествания и екскурзии за учебната 2022-20223 година

План – програма по БДП за учебната 2022-2023 година.

УУП 2022-2023 година.

 

 

 

 

 

 

Училищна документация, за учебната 2021/2022 година

Квалификация на педагогическите кадри

Продължаваща квалификация по чл.222, ал.1 от ЗПУО
ПОК“ Леденика“ , гр. Враца

 

Стратегия за развитие

Организация на учебния ден

Програма за превенция ранно напускане

Програма за предоставяне на ранни възможности – деца в риск

План за сигурност

график консултации по учебни предмети

Годишен план за дейността на ОУ Васил Левски

график от 06.12.2021г.

График ОРЕС V-VII клас

График ОРЕС V-VII клас

График ОРЕС V-VII клас

График ОРЕС VI клас

Грагик за ротационно обучение I-VII клас

Правилник за дейността на ОУ Васил Левски

Форми на обучение

План на заседанията на педагогическия съвет при ОУ Васил Левски

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2021/2022 година

Годишен план-график на дейността на училищен екип за подпомагане на обучението и възпитанието на деца и ученици със специални обра

Етичен кодекс на училищната общност при Основно училище Васил Левски, с. Еница през учебната 2021-2022г.

Мерки за повишаване качеството на образованието при ОУ Васил Левски, с. Еница през учебната 2021-2022г. (2)vlevski-enitsa.com/…/График-ОРЕС-V-VII-клас-1.pdf

Правила и процедури за регистриране ситуации на тормоз в ОУ Васил Левски, с. Еница през учебната 2021-2022г. (2)

Училищна програма за Занимания по интереси (2)

План за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в ОУ Васил Левски, с. Еница през учебната 2021-2022г.

План за организиране на ибучението и възпитанието и БДП при ОУ Васил Левски, с. Еница през учебната 2021-2022г.

План на училищната комисия по изпълнение на координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на нас

Организация на учебния ден

  1. Училищни учебни планове

УУП -I – VII кл.

 

Училищна документация, за учебната 2020/2021 година

 

Етичен кодекс на училищната общност

Училищен Учебен План

План за контролна дейност на Директора

Организация на учебния ден за учебната 20202021 година

Заповед – организация на дейностите в училището

Годишен план на Координационния механизъм

Годишен план – график за учебната 2020/2021 година

Годишен план за дейността на училището


Условия и ред за прием на ученици в V клас

Училищен план – прием на ученици в I клас

Училищен план – прием на ученици в V клас

  1. Училищни учебни планове

    1. Финансова част

2022г.

финансов отчет второ тримесечие
Отчет – м. Януари

Отчет – м. Февруари 2022г.

Отчет – м. Март 2022г

2021

2020

2019

2018

2017


  1. Нормативни документи – Заповеди, Планове, Правилници и др..

  1. COVD – 19
  1. План – прием
  2. Проектна дейност
  3. Административни услуги
  4. Електронен дневник – Школо

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]